Docentendag

Organisers: Swier Garst (NVvW), Wim Caspers (TU Delft)

1400–1445: Jeanine Daems (Hogeschool Utrecht)

Creatief met kegelsneden

Kegelsneden zijn leuke wiskundige objecten omdat je er op zoveel manieren naar kunt kijken: je kunt ze zien als de doorsnedes van een kegel, als conflictlijnen tussen punten en lijnen of cirkels, of je kunt ze analytisch benaderen. Je kunt kegelsneden vouwen, je kunt een parabool gebruiken als rekenmachine voor vermenigvuldigingen, Frans van Schooten ontwierp mechanische apparaten om kegelsneden mee te kunnen tekenen en Omar Khayyam gebruikte kegelsneden om derdegraads vergelijkingen meetkundig op te lossen. In deze lezing gaan we een aantal van die aspecten van kegelsneden wat nader bekijken.

1445–1515: Commissie Onderwijs PWN

Over de beroepsstandaard van de docent wiskunde en over de aansluiting voortgezet en hoger onderwijs

Aan het woord komen onder andere Jan Karel Lenstra, Theo van de Boogaart en Wim Caspers van de Commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland. De commissie rapporteert graag over twee van haar activiteiten.

  1. Platform Wiskunde Nederland is bezig een beroepsstandaard te ontwikkelen. Deze sluit aan bij de wettelijke bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie, maar zal een specificatie zijn voor het beroep van leraar wiskunde. Een beroepsstandaard geeft een duidelijke profilering aan het beroep van wiskundeleraren. In het verleden is een aantal keer gebleken dat hier behoefte aan is: bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen rondom het lerarenregister of in de totstandkoming van kennisbases (vak en vakdidactiek) voor hbo-lerarenopleidingen. Ook zou een beroepsstandaard van pas kunnen komen in de politieke discussie over het bevoegdhedenstelsel; denk daarbij ook aan de invoering van de educatieve minor, de bevoegdheid groepsleerkracht (Pabo-plus) of het recente advies van de Onderwijsraad. De stand van zaken wordt toegelicht.
  2. In januari 2018 schreef de Commissie Onderwijs samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren ten behoeve van curriculum. Nu een notitie waarin een visie op de toekomst van het curriculum wiskunde in het voortgezet onderwijs werd gegeven. Onderdeel ervan was een voorstel tot hervorming van de bovenbouw van havo en vwo op aansluiting met HBO en universiteit te verbeteren. De commissie is bezig om dat voorstel bij diverse opleidingen in den lande voor te leggen, opleidingen waar een groot beroep op wiskundevoorkennis wordt gedaan. De bevindingen tot nu toe worden gepresenteerd.

1515–1600: Derk Pik (University of Amsterdam)

Finale van de Pythagoras Profielwerkstukwedstijd

Dit jaar organiseert Pythagoras voor de vierde keer de profielwerkstukwedstrijd voor wiskundige profielwerkstukken. Middelbare schoolleerlingen schrijven in de laatste twee jaren van hun schoolcarriëre een profielwerkstuk, dat ook over wiskunde mag gaan. Voor deze scholieren heeft Pythagoras de wiskunde-profielwerkstukprijs in het leven geroepen.

Uit ingezon­den profiel­werk­stukken selecteert een jury van univer­sitaire wiskun­digen maxi­maal drie exempla­ren. De auteurs van deze profiel­werk­stukken houden op het Neder­lands Mathema­tisch Congres een presen­tatie van tien minuten, waarna de publieksprijs door een stemming wordt bepaald.

Voorgaande jaren waren er winnende profielwerkstukken over de QR-code, de Riemannhypothese, een zelfontworpen cryptografisch algoritme en het zo goed mogelijk plaatsen van \(n\) brandstofstations op de maan.

1600–1630: Koffiepauze

1630–1730: Plenaire lezing NMC 2019

1730–1800: Prijsuitreikingen

1800–1830: Borrel